Quinn

  • Quinn - 2007 - 01

    Quinn, A. E., A. Georges, S. D. Sarre, F. Guarino, T. Ezaz & J. A. Marshall Graves (2007): Temperature sex reversal implies sex gene dosage in a reptile. – Science 316: 411.

    Temperaturabhängige Geschlechtsumwandlung impliziert Sexgendosierung bei einem Reptil