Zelmer

  • Zelmer - 2008 - 01

    Zelmer, D. A. & T. R. Platt (2008): Structure and similarity of helminth communities of six species of Australian turtles. – Journal of Parasitology 94(4): 781-787.

    Struktur und Übereinstimmung der Helminthengemeinschaften bei sechs Spezies australischer Schildkröten.